Tags

,

alt

ráng đựng hồn anh vào em
rồi em sẽ gặp trái tim của mình
anh cũng hồn em vào anh
để nghe từng bước của tình rủi may

ơi em trời rộng đất dày
đi đâu để được tay nhau không rời?
kêu hoài một tiếng tình ơi
lại không thấu được đất trời mang mang

đôi ta từng lửa thương vàng
đã qua từng kiếp những ngàn năm xa
sao không đựng được nhau mà
hồn em trong một bình…và hồn anh

2-11-14

hoàng lộc