Đôi dòng

Những bài thơ post ở đây chỉ là sự góp nhặt những bản thảo, bản in thơ của tác giả trên net, trên giấy.  Sắp xếp lại có thể không đúng ý tác giả và có nhiều sai sót của chúng tôi, người thiếu hiểu biết về thơ và chvới mục đích giữ lại một trang thơ cho người yêu thơ ông. Và xin đừng xem đây là trang thơ chính thức của ông mà chỉ là bản nháp của một tập thơ.

Những mong tác giả lượng thứ và chỉ ra những sai lầm để sửa chữa lại.

Đa tạ tác giả

và cám ơn những người đọc thơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s