Tags

,

 
em tặng chồng em những đứa-con-đời
và nuôi nấng hết lòng em có thể
bởi thiên lương đã cho em làm mẹ
mẹ của bây giờ mẹ của nghìn xưa

em đẻ giùm ta những đứa-con-thơ
đẻ đứa nào ra, em vứt đứa nấy
con của thơ mà cả đời đi bụi
đã nhãn tiền kìa một lũ thập phương

mẹ những con đời – em làm rất ngon
mà của con thơ, em cà chớn quá!

7-2014

hoàng lộc