Tags

,

mươi ngày đợi một thư tay
điện thư đợi tới bao ngày vậy, em?

mỗi giờ mỗi vắng thưa tin
tình, sao chẳng mỏi mòn thêm hả trời?

phải chi em chỉ là người
em là thánh nữ nên tôi hóa khùng

bỗng nhiên tôi khổ chưa từng
yêu em mà tự xin đừng trông thư.

3-2014

hoàng lộc

Advertisements