Tags

, ,

còn trời còn đất còn chữ tình
(nên câu thiên trường địa cửu)
và em thì làm biển dâu
để thêm mối tình chết yểu

mối tình chỉ của hai người
chữ tình đi cùng nhân loại

chúng ta chịu mất nhau
cho chữ tình vời vợi

em buồn tình làm chi !

11-2012

hoàng lộc