Tags

,

alt
tiểu ni cô làm đẹp thêm cái đẹp
?thêm son môi cho đỏ một tấm lòng ?
khi xuống tóc là bắt đầu tơ tóc ?
thì chữ tình, sắc chẵng lẽ thành không ?
8-12

hoàng lộc