Tags

,

http://tgpn.vn/wp-content/themes/thesis_185_phunu/custom/phpthumb/timthumb.php?src=http://tgpn.vn//HLIC/5d0d6fa8c40fb5b8e985086e4a822832.jpg&w=400&h=300&zc=1&q=70
thất nghiệp là khi mất việc làm
trai già gái sắc ra sắp hàng
em, Marseille qua, dở tiếng Mỹ
mừng biết ta từng học Pháp văn…
16-7-12