Tags

, ,

về qua quận tám
tìm em
cầu chữ Y đã vào đêm mất rồi

qua đây
một thuở một thời
bây giờ qua
lại nghe đời ruỗi dong

ta tìm chi ở bến sông
cơn mưa nhỏ ướt Chánh Hưng chẳng ngờ

biết tình đã quá thu xưa
khi bên thềm cũ
khuya
mờ lá bay…


hoàng lộc