Tags

, ,

https://ymxhbq.blu.livefilestore.com/y1mCvdcVXeFUxgMs-kh_o_yeweSmHDpGq7-U5kqZAUsmB21Ko9hS9IWNFedXt4E4v7Fmm5ogiNqfMIXtLaFNFdZGhOhlmhnteRRsO4Fu9q8aHuKZysdftUMnHaWpp0zVkXRrBHAHAeys1u9WH2yiYpshA/street-shadows.jpg

tình này lỗi với tình thôi
tình em chết yểu
tình tôi sống mòn

trên trời đã vắng mây hơn
dưới trời còn phải chập chờn
bóng nhau

đã hai bóng nhập một thời
thành hai bóng lẻ một đời lìa xa

tình nào mà chẳng phôi pha
chăng dưng đến nỗi cùng ra phụ lòng ?

như hai cái bóng
muôn trùng
thời gian
và những lòng vòng.
vậy thôi !

22-7-11

hoàng lộc