Tags

,


thương ông ba bữa xứ Hà Thân
lo chuyện quan trường nợ áo khăn
của gạo, của xe chừng đến bấy
tiền lương, tiền túi được bao ngần ?
quay lưng nghĩ tội đàn con trẻ
bóp bụng cho đành cái nghiệp văn !
trống giục trường đình xa mấy dặm
cầm tay cùng gượng nỗi băn khoăn !

2/6/1990

hoàng lộc