Tags

, , ,

alt

Chiêu Quân mở quán
ngoài ài Nhạn Môn
Hán Đế chống kiếm
rối bời biên cương

thân đang làm vua
làm sao ghé quán ?
giả dân vi hành
coi Chiêu Quân bán !

hương sắc lừng trời
con ranh tới ngắm
ăn ít tán nhiều
làm vua nổi nóng

chẳng ra gì cả
mất mặt quá chừng
ngó tô bún cá
đã đời tình nhân…

2011

hoàng lộc