Tags

,

alt

bởi tin tiền kiếp đã từng
mà em để lại tấm lòng rất lâu ?
lệ nào thuở áo thâm bâu
ơn nhau khó thể vì nhau đáp đền

gừng cay em đã không cần
thì ta muối mặn mấy lần cũng thôi
thề chi mà thốt không lời
để cho nhau phải một đời long đong ?

xanh em nào tóc lưng dòng
bạc ta thì đã gần xong mái đầu
thứ gì cất giữ dài lâu
tự nhiên nó cũng phai màu phải không ?

5-4-2011

hoàng lộc

Advertisements