Tags

, ,


đại trượng phu là trai xưa
là năm thê
bảy thiếp
chưa hả lòng

tới anh
thời đại khốn cùng
một em đây
kể như xong một đời

bỗng ưng vào với đạo Hồi
bảy em dưới đất
trên trời
bảy em.

3-2011

hoàng lộc

Advertisements