Tags

, ,

đọc thơ xưa, gặp lắm bài tứ tuyệt
chỉ bốn câu mà đựng cả đời người
em-kỳ-diệu tràn ra ngoài câu kết
nỗi bất tài cứ làm khổ tình tôi ?

hoàng lộc