Tags

, ,

thật buồn vì lòng nhau đã thế
tìm nhau mà sao không còn nhau ?
hiên đời tôi trưa tàn bóng xế
bước chân em bước hụt một đời

thật buồn khi hai người chia biệt
mà không hề nghe gì hơi hương
tôi níu hồn tôi, không níu được
chút gì thiên cổ đã mang mang ?

bởi em đã khác em ngày trước
tóc mai môi thắm phải ơ hờ
và tôi cũng là tôi rất bạc
nên khó lòng cứu kịp trang thơ ?

10-2010

hoàng lộc

Advertisements