Tags

, ,

* tặng nguyễn thu sương

thương ông tay trắng hoàn tay trắng
bão lớn không quên một mái nhà
trời hại chừa chi phường lỡ vận
bạc đầu thêm nữa kẻ vô gia !

hoàng lộc

Advertisements