Tags

, , ,

* gửi Vũ Ý

thôi bạn yên lòng đi chữa bệnh
đi bao lâu cũng phải quay về
bạn ít hơn ta năm bảy tuổi
khỉ gì Nguyễn Khuyến với Dương Khuê

bạn mới gặp ta trên điện thoại
bảo hưu sơm sớm về mà chơi
dường như có trăm điều muốn nói
phải ngó nhau thì mới hả hơi ?

ta ráng thêm bao ngày tháng nữa
quê ai cơm áo chả ra gì
dặn giữ lấy thân, đừng bệnh hoạn
nếu rủi thì xin bệnh nhẹ đi !

để bất ngờ – ai còn tính được
bạn phải qua chữa bệnh xứ người
Tân Gia Ba chỉ chừng eo biển
mà nỗi niềm lại rất xa xuôi…

tiễn bạn- lại thêm lần dặn bạn :
ráng lên, mau lành bệnh mà về !
ta cũng về- và bạn lại đón
để mốt mai cùng chết với quê…

4-2010

hoàng lộc