Tags

, ,

phải tới tuổi nào
thì em mới tiếc
những gì ta cho
em chưa nhận hết ?

và tới tuổi nào
thì em mới biết
có gã làm thơ
yêu em muốn chết ?

thiệt là uổng thiệt
em đang tuổi này
lòng như trẻ nít

cho em những gì
dù ta có tiếc
đòi sao được về ?

3-2010

hoàng lộc

Advertisements