Tags

, ,

Thơ đọc

bước đi,
một bước vong tình
bước thêm
hai bước
lòng anh rã rời
dùng dằng mỗi bước, người ơi
bỏ nhau không nổi
bỏ đời nổi không ?

cũng may lá thắm chỉ hồng
môi em vẫn đỏ tình son sắt

những gì thơm thảo hôm xưa
bước lui bước tới vẫn chờ được nhau ?

qua sông thuở trật vai cầu
tay em vịn
đã làm đau chữ tình
bây giờ mượn đỡ vai anh
vịn đi em –
kẻo đoạn đành với nhau

11-3-2010

hoàng lộc

Advertisements