Tags

, , , ,

ta muốn chết như một lần phải chết
khi nghe đau quấn cổ sợi dây tình
em đã buộc sao còn chưa chịu thắt
để thêm dài thê thiết một sinh linh

lời dẫu mặn dẫu nồng nhau – cũng trả
tóc em dài tới lúc chẳng dài hơn
xin dối trá một lần cho dối trá
để yên lòng em tay bắt tay buông

lúc khinh ghét những dặm đời mê mỏi
thì quê xưa lại gặp buổi trăng tà
em biết chắc tình kia đang hấp hối
sao tay còn nắm giữ một chia xa ?

12-09

hoàng lộc