Tags

,

Ghềnh thác nào xưa đã khuất rồi
rộng dòng sâu nước lở bờ đôi
muối thêm lời mặn nồng cho sóng
em đứng chờ kia : biển của tôi !

hoàng lộc